Ö 10/2013 rd

Medborgarinitiativ till riksdagen med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd)

Obs!

Initiativtagare: Senni Moilanen, Godkända stödförklaringar: 166 851

Beslut

1. Lag om ändring av äktenskapslagen

Stadfäst

20.02.2015

Ikraftträdande

01.03.2017

Författningssamlingen
156/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap

Beslut

Förkastats

3. Lag om ändring av 2 § 2 mom. i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

Beslut

Förkastats

???ÖsisaltyvatLakiehdotukset???

1. Lag om ändring av äktenskapslagen

2. Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap

3. Lag om ändring av 2 § 2 mom. i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

Väckts

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

13.12.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.02.2014 Avslutats PR 12/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 14/2014 rd
Klart

20.11.2014

Förslag till beslut

Riksdagen förkastar lagförslagen i medborgarinitiativet.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.11.2014

Plenarprotokoll
PR 118/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.11.2014 Avbrutits PR 120/2014
28.11.2014 Avslutats PR 121/2014 18
Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 i medborgarinitiativet enligt reservationen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 förkastas. Ärendet remitterades till stora utskottet eftersom riksdagen inte godkände utskottets förslag utan ändringar.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Stora utskottet

Betänkande

Stora utskottets betänkande
StoUB 2/2014 rd
Klart

03.12.2014

Förslag till beslut

Stora utskottet omfattar riksdagens beslut i ärendet.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2014

Plenarprotokoll
PR 123/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.2014 Avslutats PR 124/2014
Beslut

Debatten avslutades.Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2014 Avbrutits PR 127/2014
12.12.2014 Avslutats PR 129/2014 14-16
???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 i medborgarinitiativet utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i stora utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 i medborgarinitiativet förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände förslaget till uttalande som ingår i reservationen till betänkandet. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

19.12.2014

Skrivelse
RSk 41/2014 rd

​​​​