Ö 2/2014 rd

Medborgarinitiativ: Svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier (MI 2/2014 rd)

Obs!

Initiativtagare: Heikki Orsila, Godkända stödförklaringar: 61306

Beslut

1. Svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier

Beslut

Förkastats

???ÖsisaltyvatLakiehdotukset???

1. Svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier

Väckts

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

25.04.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.05.2014 Avslutats PR 52/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 24/2014 rd
Klart

25.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen förkastar medborgarinitiativet och godkänner ett uttalande.

Reservationer

I betänkandet ingår 4 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.03.2015

Plenarprotokoll
PR 164/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2015.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.03.2015 Avbrutits PR 165/2014
06.03.2015 Avslutats PR 166/2014 1,2
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen instämde i utskottets förslag att medborgarinitiativet förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Riksdagen godkände ledamot Pauli Kiurus förslag till uttalande med följande lydelse: Riksdagen förutsätter att regeringen utreder de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för regionala försök för att utvidga språkutbudet utan att det andra nationalspråket är obligatoriskt. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

16.03.2015

Skrivelse
RSk 54/2014 rd

​​​​