B 12/2014 rd

Regeringens årsberättelse 2013

Obs!

Del 1-4: Del 1 Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna, Del 2 Ministeriernas resultatredogörelser, Del 3 Bokslutskalkylerna, Del 4 Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden.

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Berättelsen daterad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

13.05.2014

Plenarprotokoll
PR 50/2014 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.05.2014 Avslutats PR 52/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 19.9.2014.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Revisionsutskottet

Betänkande

Revisionsutskottets betänkande
ReUB 7/2014 rd
Klart

12.11.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner följande ställningstaganden med anledning av berättelsen: 1. Riksdagen förutsätter att regeringen som ett led i uppföljningen av projektportföljen bedömer resultaten av, kostnaderna för och produktivitetsnyttan av de viktigaste ICT-projekten och rapporterar därom till riksdagen. 2. Riksdagen förutsätter att regeringen på behörigt sätt beaktar de anmärkningar till tidigare uttalanden från riksdagen som ingår i betänkandet och i de bifogade utlåtandena samt övriga ställningstaganden.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 20/2014 rd
Klart

17.09.2014

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 3/2014 rd
Klart

26.09.2014

Finansutskottets utlåtande
FiUU 7/2014 rd
Klart

12.06.2014

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 21/2014 rd
Klart

23.09.2014

Lagutskottets utlåtande
LaUU 14/2014 rd
Klart

12.06.2014

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 4/2014 rd
Klart

11.09.2014

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 33/2014 rd
Klart

11.06.2014

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 7/2014 rd
Klart

11.06.2014

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 9/2014 rd
Klart

19.09.2014

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 6/2014 rd
Klart

18.06.2014

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 27/2014 rd
Klart

12.06.2014

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 4/2014 rd
Klart

05.11.2014

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 6/2014 rd
Klart

11.06.2014

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 16/2014 rd
Klart

10.09.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.11.2014

Plenarprotokoll
PR 116/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.11.2014.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.11.2014 Avförts PR 117/2014
28.11.2014 Avförts PR 121/2014
04.12.2014 Avslutats PR 124/2014
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

16.12.2014

Skrivelse
RSk 37/2014 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​