LM 91/2005 rd

Lagmotion: Lagar om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna, lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av vissa andra lagar som har samband med dem

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

Beslut

Förkastats

2. Lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Beslut

Förkastats

3. Lag om upphävande av 5 a - 5 c § i barnskyddslagen

Beslut

Förkastats

4. Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Beslut

Förkastats

5. Lag om ändring av 46 § i lagen om yrkesutbildning

Beslut

Förkastats

6. Lag om upphävande av 18 § 2 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Beslut

Förkastats

7. Lag om upphävande av 32 § 2 mom. och 34 § i yrkeshögskolelagen

Beslut

Förkastats

8. Lag om ändring av 6 a § i teater- och orkesterlagen

Beslut

Förkastats

9. Lag om ändring av museilagen

Beslut

Förkastats

10. Lag om ändring av 3 § i statsunderstödslagen

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i motionen

1. Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

2. Lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

3. Lag om upphävande av 5 a - 5 c § i barnskyddslagen

4. Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

5. Lag om ändring av 46 § i lagen om yrkesutbildning

6. Lag om upphävande av 18 § 2 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

7. Lag om upphävande av 32 § 2 mom. och 34 § i yrkeshögskolelagen

8. Lag om ändring av 6 a § i teater- och orkesterlagen

9. Lag om ändring av museilagen

10. Lag om ändring av 3 § i statsunderstödslagen

Väckts

Riksdagsledamot

Puisto, Virpa /sd

Övriga undertecknare

86

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.09.2005 Avslutats PR 95/2005
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 24/2005 rd
Klart

30.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2, 3 och 5-10 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 och 4 godkänns med ändringar, att lagmotionerna LM 91/2005 rd och LM 98/2005 rd förkastas och att fyra uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2005

Plenarprotokoll
PR 129/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2005 Avbrutits PR 132/2005
08.12.2005 Avslutats PR 133/2005 4-16
Beslut

Riksdagen omfattade utskottets förslag att förkasta lagförslagen.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.12.2005 Avbrutits PR 136/2005
13.12.2005 Avslutats PR 137/2005 3
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen höll fast vid sitt beslut i första behandlingen att förkasta lagförslagen i lagmotionen.

Kombinerad behandling

RP 88/2005 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​