RP 10/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel och 13 § lagen om djursjukdomar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel

Stadfäst

16.07.1999

Ikraftträdande

01.09.1999

Författningssamlingen
803/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 13 § lagen om djursjukdomar

Stadfäst

16.07.1999

Ikraftträdande

01.09.1999

Författningssamlingen
804/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel

2. Lag om ändring av 13 § lagen om djursjukdomar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Aho

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.05.1999 Avslutats PR 25/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 2/1999 rd
Klart

10.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.06.1999

Plenarprotokoll
PR 35/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 36/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.06.1999 Avslutats PR 40/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.06.1999

​​​​