RP 10/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av universitetslagen

Stadfäst

30.07.2004

Ikraftträdande

01.08.2005

Författningssamlingen
715/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av universitetslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Överdirektör Jäppinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.02.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.02.2004 Avslutats PR 14/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 10/2004 rd
Klart

09.06.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar, att lagmotion LM 20/2004 rd förkastas och att tre uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.06.2004

Plenarprotokoll
PR 72/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.06.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.06.2004 Avbrutits PR 73/2004
11.06.2004 Avslutats PR 74/2004 1
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.06.2004 Avbrutits PR 76/2004
17.06.2004 Avslutats PR 77/2004 1, 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkning mot 18 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.06.2004

Andra samtidigt behandlade ärenden