RP 103/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av kyrkolagen

Stadfäst

09.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1164/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av kyrkolagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Lybeck

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 4/1999 rd
Klart

29.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.11.1999

Plenarprotokoll
PR 86/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.11.1999 Avslutats PR 89/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.11.1999

​​​​