Riksdagsärenden RP 103/2013

RP 103/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och till vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1201/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1202/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1203/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1204/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1205/2013
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1206/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

2. Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

3. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

4. Lag om ändring av lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

5. Lag om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

6. Lag om ändring av 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten

Lämnats till riksdagen

Datum

12.09.2013

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Mustonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 3
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 5
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 3
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 23/2013 rd
Klart

29.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 5 och 6 utan ändringar, godkänner lagförslag 1-4 med ändringar och godkänner ett uttalande.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 30/2013 rd
Klart

15.11.2013

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 23/2013 rd
Klart

07.11.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2013

Plenarprotokoll
PR 123/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.12.2013 Avslutats PR 124/2013 10
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2013 Avbrutits PR 126/2013 30
11.12.2013 Avslutats PR 127/2013 2 2,3
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 2 bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot 7 a § och 78 a § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.12.2013

Referenser till EU-dokument