RP 104/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

Stadfäst

12.06.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
762/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Utvecklingschef Kivari

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.09.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.09.2014 Avslutats PR 73/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 30/2014 rd
Klart

27.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar och godkänner två uttalanden.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avbrutits PR 169/2014
13.03.2015 Avslutats PR 173/2014 48
???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning bara om utskottets konstitutionella invändning mot 10 § 2 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.05.2015

​​​​