RP 105/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till marknadsdomstolslag samt lagstiftning som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Marknadsdomstolslag

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1527/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1528/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1529/2001
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1530/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om upphävande av lagen om konkurrensrådet

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1531/2001
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 7 och 8 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1532/2001
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1533/2001
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om Konsumentverket

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1534/2001
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 86 och 87 § kreditinstitutslagen

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1535/2001
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 7 kap. 1 och 2 § värdepappersmarknadslagen

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1536/2001
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 2 § lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1537/2001
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 14 § lagen om indrivning af fordringar

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1538/2001
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 35 § lagen om televisions- och radioverksamhet

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1539/2001
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 52 och 53 § alkohollagen

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1540/2001
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 21 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1541/2001
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 14 a kap. lagen om försäkringsbolag

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1542/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

17. Lag om ändring av 8 c och 8 d § lagen om försäkringsmäklare

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1543/2001
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1544/2001
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1545/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

20. Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1546/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

21. Lag om ändring av 2 och 3 kap. konsumentskyddslagen

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
1547/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Marknadsdomstolslag

2. Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

3. Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

4. Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling

5. Lag om upphävande av lagen om konkurrensrådet

6. Lag om ändring av 7 och 8 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

7. Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

8. Lag om ändring av lagen om Konsumentverket

9. Lag om ändring av 86 och 87 § kreditinstitutslagen

10. Lag om ändring av 7 kap. 1 och 2 § värdepappersmarknadslagen

11. Lag om ändring av 2 § lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare

12. Lag om ändring av 14 § lagen om indrivning af fordringar

13. Lag om ändring av 35 § lagen om televisions- och radioverksamhet

14. Lag om ändring av 52 och 53 § alkohollagen

15. Lag om ändring av 21 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

16. Lag om ändring av 14 a kap. 11 och 12 § lagen om försäkringsbolag

17. Lag om ändring av lagen 8 c och 8 d § om försäkringsmäklare

18. Lag om ändring av lagen om utnämning av domare

19. Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång

20. Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Siitari-Vanne

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.09.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.09.2001 Avslutats PR 86/2001
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 23/2001 rd
Klart

27.11.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 3, 5-15, 17 och 18 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1, 2, 4, 16, 19 och 20 godkänns med ändringar och att ett nytt 21 lagförslag godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 35/2001 rd
Klart

05.10.2001

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 25/2001 rd
Klart

13.11.2001

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.11.2001

Plenarprotokoll
PR 142/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2001 Avslutats PR 143/2001
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.2001 Avförts PR 145/2001
04.12.2001 Avslutats PR 146/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot 15 § blir behörigen beaktad.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.12.2001