Riksdagsärenden RP 105/2009

RP 105/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om fullföljd av talan från tingsrätt

Beslut

1. Lag om ändring av rättegångsbalken

Stadfäst

24.06.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
650/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar

Stadfäst

24.06.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
651/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 2 kap. i utsökningsbalken

Stadfäst

24.06.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
652/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av rättegångsbalken

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar

3. Lag om ändring av 2 kap. i utsökningsbalken

Lämnats till riksdagen

Datum

26.06.2009

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Leppänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.09.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.09.2009 Avslutats PR 72/2009 4
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 4/2010 rd
Klart

13.04.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 3 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringar och förkastar lagmotion LM 63/2009 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 4/2010 rd
Klart

25.02.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.04.2010

Plenarprotokoll
PR 38/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.04.2010 Avbrutits PR 39/2010 4
21.04.2010 Avbrutits PR 40/2010 2 7
23.04.2010 Avslutats PR 42/2010 1 1,2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.04.2010 Avbrutits PR 43/2010 3
28.04.2010 Avslutats PR 44/2010 3 3
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.06.2010

Andra samtidigt behandlade ärenden