RP 106/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll som hör till området för lagstiftning

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

24.04.2005

Författningssamlingen
1207/2004
Fördragsserien
26/2005
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll

Förordningen träder i kraft

24.04.2005

Författningssamlingen
156/2005
Fördragsserien
27/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll som hör till området för lagstiftning

Internationella avtal i propositionen

1. Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Direktör Melkas

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

27

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 18/2004 rd
Klart

17.09.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen antar Världshälsoorganisationens (WHO) i Genève den 21 maj 2003 ingångna ramkonvention om tobakskontroll till den del den tillhör Finlands behörighet, och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.09.2004

Plenarprotokoll
PR 94/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 23.09.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.09.2004 Avslutats PR 95/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.09.2004 Avslutats PR 98/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.10.2004