RP 107/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om förflyttningstillstånd för fordon

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 84 § vägtrafiklagen

Stadfäst

03.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1127/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 2 § lagen om registrering av fordon

Stadfäst

03.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1128/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om ett datasystem för vägtrafiken

Stadfäst

03.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1129/1999
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 10 och 15 § trafikförsäkringslagen

Stadfäst

03.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1130/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 84 § vägtrafiklagen

2. Lag om ändring av 2 § lagen om registrering av fordon

3. Lag om ändring av lagen om ett datasystem för vägtrafiken

4. Lag om ändring av 10 och 15 § trafikförsäkringslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Trafikministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Audejev

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
Beslut

Ärendet remitterades till trafikutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 3/1999 rd
Klart

27.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.10.1999

Plenarprotokoll
PR 84/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.10.1999 Avförts PR 85/1999
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.11.1999

​​​​