Riksdagsärenden RP 107/2014

RP 107/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1188/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1189/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 48 a kap. 2 § i strafflagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1190/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1191/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 10 och 21 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1192/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1193/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

2. Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

3. Lag om ändring av 48 a kap. 2 § i strafflagen

4. Lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

5. Lag om ändring av 10 och 21 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs

6. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Lämnats till riksdagen

Datum

28.08.2014

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Mela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.09.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.09.2014 Avslutats PR 73/2014 18
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 17/2014 rd
Klart

12.11.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-6 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 28/2014 rd
Klart

16.10.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.11.2014

Plenarprotokoll
PR 113/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.11.2014 Avslutats PR 114/2014 25
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.11.2014 Avslutats PR 118/2014 24
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella invändningar mot 69 § 2mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2014

Referenser till EU-dokument

​​​​​​​