RP 109/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om utnämning av domare

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om utnämning av domare

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
205/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om Högsta domstolen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
206/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
207/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 45 och 48 § statstjänstemannalagen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
208/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av hovrättslagen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
209/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av tingsrättslagen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
210/2000
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
211/2000
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
212/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
213/2000
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 2 och 6 § lagen om arbetsdomstolen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
214/2000
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 3 § lagen om marknadsdomstolen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
215/2000
Beslut

Godkänts

12. Lag om upphävande av lagen om fullföljd vid sökande av domstolstjänst

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
216/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om utnämning av domare

2. Lag om ändring av lagen om Högsta domstolen

3. Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

4. Lag om ändring av 48 § statstjänstemannalagen

5. Lag om ändring av hovrättslagen

6. Lag om ändring av tingsrättslagen

7. Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna

8. Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

9. Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen

10. Lag om ändring av 2 och 6 § lagen om arbetsdomstolen

11. Lag om ändring av 3 § lagen om marknadsdomstolen

12. Lag om upphävande av lagen om fullföljd vid sökande av domstolstjänst

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Regeringsråd som avdelningschef Rapola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 81/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 1/2000 rd
Klart

17.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 6, 7 och 9-12 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1-5 och 8 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.02.2000

Plenarprotokoll
PR 14/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2000 Avslutats PR 15/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2000 Avslutats PR 16/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avbrutits PR 17/2000
22.02.2000 Avslutats PR 18/2000 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i den ordning 66 § riksdagsordningen bestämmer, om de inte träder i kraft före den 1 mars 2000.

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.02.2000

​​​​