Riksdagsärenden RP 109/2013

RP 109/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1084/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överdirektör Arvela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 8
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 10
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 8
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 8
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 23/2013 rd
Klart

15.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget enligt propositionen men 1 § 3 mom. 6 punkten med ändringar och förkastar lagmotionerna LM 14/2011 rd och LM 2/2013 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 14/2013 rd
Klart

10.10.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.11.2013

Plenarprotokoll
PR 115/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.11.2013 Avslutats PR 116/2013 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.11.2013 Avbrutits PR 119/2013 11
27.11.2013 Avslutats PR 120/2013 4 5
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.12.2013

Andra samtidigt behandlade ärenden