Riksdagsärenden RP 109/2014

RP 109/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
870/2014
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
871/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
872/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
873/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
874/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Stadfäst

07.11.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
875/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

4. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

5. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

6. Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Lämnats till riksdagen

Datum

28.08.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hassinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.09.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.09.2014 Avslutats PR 73/2014 20
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 7/2014 rd
Klart

16.09.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar och förkastar lagmotion LM 69/2012 rd.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.09.2014

Plenarprotokoll
PR 86/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.9.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.09.2014 Avslutats PR 87/2014 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.09.2014 Avslutats PR 89/2014 18
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.10.2014

Andra samtidigt behandlade ärenden