RP 11/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § lagen om samfällda skogar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 4 § lagen om samfällda skogar

Stadfäst

24.06.1999

Ikraftträdande

01.07.1999

Författningssamlingen
766/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 4 § lagen om samfällda skogar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Setälä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.05.1999 Avslutats PR 25/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 3/1999 rd
Klart

10.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns ändrat.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.06.1999

Plenarprotokoll
PR 35/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 36/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.06.1999 Avslutats PR 40/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.06.1999

​​​​