Riksdagsärenden RP 11/2004

RP 11/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar och vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

Stadfäst

30.04.2004

Ikraftträdande

01.05.2004

Författningssamlingen
318/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 14 a kap. lagen om försäkringsbolag

Stadfäst

30.04.2004

Ikraftträdande

01.05.2004

Författningssamlingen
319/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 9 § marknadsdomstolslagen

Stadfäst

30.04.2004

Ikraftträdande

01.05.2004

Författningssamlingen
320/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

2. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

3. Lag om ändring av 9 § marknadsdomstolslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

20.02.2004

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Tammivuori

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.02.2004

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.02.2004 Avslutats PR 14/2004 4
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 8/2004 rd
Klart

15.04.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 och 2 godkänns utan ändringar, att lagförslag 3 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 7/2004 rd
Klart

18.03.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.04.2004

Plenarprotokoll
PR 40/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till tredje plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.04.2004 Avslutats PR 42/2004 5
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.04.2004 Avslutats PR 44/2004 8
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.04.2004

Referenser till EU-dokument

​​​​​​​