RP 110/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av marktäktslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av marktäktslagen

Stadfäst

23.06.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
468/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av marktäktslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Överinspektör Lovén

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

31

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 5/2005 rd
Klart

28.04.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.05.2005

Plenarprotokoll
PR 49/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 04.05.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.05.2005 Avslutats PR 50/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.05.2005 Avslutats PR 51/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar till 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 13 § 2 mom., 14 § 1 mom. och 16 § 2 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.05.2005