Riksdagsärenden RP 110/2013

RP 110/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1131/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1132/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1133/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

2. Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

3. Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överdirektör Arvela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 9
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 11
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 9
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 9
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 26/2013 rd
Klart

22.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 och 2 med ändringar, förkastar lagmotion LM 52/2013 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.11.2013

Plenarprotokoll
PR 119/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.11.2013 Avbrutits PR 120/2013 5
28.11.2013 Avslutats PR 121/2013 2 1-6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.12.2013 Avbrutits PR 123/2013 7
04.12.2013 Avslutats PR 124/2013 1 1
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.12.2013

Andra samtidigt behandlade ärenden