Riksdagsärenden RP 111/2011

RP 111/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

08.06.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
288/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

08.06.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
289/2012
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 6 § och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Stadfäst

08.06.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
290/2012
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 10 § i lagen om utkomststöd

Stadfäst

08.06.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
291/2012
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 10 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

08.06.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
292/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

3. Lag om ändring av 6 § och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

4. Lag om ändring av 10 § i lagen om utkomststöd

5. Lag om ändring av 10 § i lagen om sjömanspensioner

Lämnats till riksdagen

Datum

04.11.2011

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Överinspektör Meling

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.11.2011

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.11.2011 Avslutats PR 65/2011 5
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 1/2012 rd
Klart

30.03.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen 2-4 utan ändringar och godkänner lagförslagen 1 och 5 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 2/2012 rd
Klart

07.03.2012

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 9/2011 rd
Klart

09.12.2011

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.04.2012

Plenarprotokoll
PR 33/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.4.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.04.2012 Avförts PR 35/2012 10
17.04.2012 Avslutats PR 37/2012 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.04.2012 Avslutats PR 42/2012 17
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot 1 kap. 4 § och 11 kap. 2 § och 4 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.05.2012