Riksdagsärenden RP 112/2002

RP 112/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden

Beslut

1. Kommunikationsmarknadslag

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
393/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
394/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
395/2003
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
396/2003
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
397/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 25 i § upphovsrättslagen

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
398/2003
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av radiolagen

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
399/2003
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
400/2003
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
401/2003
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 16 § sjöräddningslagen

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
402/2003
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 8 § lagen om nödcentraler

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
403/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av 43 § lagen om räddningsväsendet

Stadfäst

23.05.2003

Ikraftträdande

25.07.2003

Författningssamlingen
404/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Kommunikationsmarknadslag

2. Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

3. Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond

4. Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

5. Lag om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen

6. Lag om ändring av 25 i § upphovsrättslagen

7. Lag om ändring av radiolagen

8. Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

9. Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

10. Lag om ändring av 16 § sjöräddningslagen

11. Lag om ändring av 8 § lagen om nödcentraler

12. Lag om ändring av 43 § lagen om räddningsväsendet

Lämnats till riksdagen

Datum

13.09.2002

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Överdirektör Pursiainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.09.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2002 Avslutats PR 97/2002 6
Beslut

Ärendet remitterades till trafikutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 26/2002 rd
Klart

31.01.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 3, 4, 6-10 och 12 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1, 2, 5 och 11 godkänns med ändringar, att åtgärdsmotion AM 40/2002 rd avböjs och att två uttalanden godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 61/2002 rd
Klart

07.01.2003

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

31.01.2003

Plenarprotokoll
PR 193/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 04.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.02.2003 Avslutats PR 194/2002 3
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.02.2003 Avslutats PR 198/2002 5
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första och andra lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar beträffande 15 §, 122 § 6 mom., 134 § och 137 § 4 mom. i det första lagförslaget och 36 a § 5 mom. i det andra lagförslaget blir behörigen beaktade och att om det inte är möjligt att beakta utskottets konstitutionella anmärkning mot 15 § och 137 § 4 mom. i det första lagförslaget på behörigt sätt skall dessa punkter strykas i det första lagförslaget för att det skall kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Utifrån dem kan ett separat förslag till temporär lag om tillsynsavgift utarbetas och det skall behandlas i den ordning som föreskrivs i 73 § i grundlagen.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.05.2003

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​​​​