Riksdagsärenden RP 112/2004

RP 112/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som gäller förvaltningsprocessen

Beslut

1. Lag om ändring av 13 och 79 § i förvaltningsprocesslagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
698/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 7 och 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
699/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 2 a och 8 § i lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
700/2005
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
701/2005
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 5 kap. i ärvdabalken

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
702/2005
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 118 § i skjutvapenlagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
703/2005
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om avgiftsbefrielse

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
704/2005
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
705/2005
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 37 § i lagen om växtförädlarrätt

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
706/2005
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 4 g § i lagen om bekämpningsmedel

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
707/2005
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 5 § i lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
708/2005
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 6 § i lagen om kontrollcentralen för växtproduktion

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
709/2005
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 52 § i djurskyddslagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
710/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

14. Lag om ändring av 91 § i luftfartslagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
711/2005
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 3 § i lagen om Luftfartsverket

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
712/2005
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 36 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
713/2005
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 5 § i lagen om patent- och registerstyrelsen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
714/2005
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 8 § i lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
715/2005
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 6 § i lagen om Försäkringsinspektionen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
716/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

20. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
717/2005
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 84 § i lagen om utländska försäkringsbolag

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
718/2005
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
719/2005
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 57 § i hälsoskyddslagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
720/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

24. Lag om ändring av 56 § i kemikalielagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
721/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

25. Lag om ändring av 4 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
722/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

26. Lag om ändring av 24 § i mentalvårdslagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
723/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

27. Lag om ändring av 39 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
724/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

28. Lag om ändring av 25 § i lagen om privat hälso- och sjukvård

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
725/2005
Beslut

Godkänts

29. Lag om ändring av 27 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
726/2005
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av 65 § i strålskyddslagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
727/2005
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av civiltjänstlagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
728/2005
Beslut

Godkänts

32. Lag om ändring av 66 och 67 § i avfallslagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
729/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

33. Lag om ändring av 144 § i markanvändnings- och bygglagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
730/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

34. Lag om ändring av 21 § i marktäktslagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
731/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

35. Lag om ändring av vattenlagen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
732/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 13 och 79 § i förvaltningsprocesslagen

2. Lag om ändring av 7 och 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

3. Lag om ändring av 8 § i lagen om Högsta förvaltningsdomstolen

4. Lag om ändring av 33 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

5. Lag om ändring av 5 kap. i ärvdabalken

6. Lag om ändring av 118 § i skjutvapenlagen

7. Lag om ändring av lagen om avgiftsbefrielse

8. Lag om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

9. Lag om ändring av 37 § i lagen om växtförädlarrätt

10. Lag om ändring av 4 g § i lagen om bekämpningsmedel

11. Lag om ändring av 5 § i lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

12. Lag om ändring av 6 § i lagen om kontrollcentralen för växtproduktion

13. Lag om ändring av 52 § i djurskyddslagen

14. Lag om ändring av 91 § i luftfartslagen

15. Lag om ändring av 3 § i lagen om Luftfartsverket

16. Lag om ändring av 36 § i lagen om statens televisions- och radiofond

17. Lag om ändring av 5 § i lagen om patent- och registerstyrelsen

18. Lag om ändring av 8 § i lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen

19. Lag om ändring av 6 § i lagen om Försäkringsinspektionen

20. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

21. Lag om ändring av 84 § i lagen om utländska försäkringsbolag

22. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

23. Lag om ändring av 57 § i hälsoskyddslagen

24. Lag om ändring av 56 § i kemikalielagen

25. Lag om ändring av 4 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården

26. Lag om ändring av 24 § i mentalvårdslagen

27. Lag om ändring av 39 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

28. Lag om ändring av 25 § i lagen om privat hälso- och sjukvård

29. Lag om ändring av 27 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

30. Lag om ändring av 65 § i strålskyddslagen

31. Lag om ändring av civiltjänstlagen

32. Lag om ändring av 66 och 67 § i avfallslagen

33. Lag om ändring av 144 § i markanvändnings- och bygglagen

34. Lag om ändring av 21 § i marktäktslagen

35. Lag om ändring av vattenlagen

Lämnats till riksdagen

Datum

11.06.2004

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Manner

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.2004

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.06.2004 Avslutats PR 75/2004 18
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som lagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 13/2005 rd
Klart

15.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2, 4-12, 14-18, 20-22 och 28-31 i RP 112/2004 rd godkänns utan ändringar och att lagförslag 3 i RP 112/2004 rd och lagförslaget i RP 5/2005 godkänns utan ändringar och sammanslås till ett nytt lagförslag 3 (RP 112/2004 rd) och att lagförslag 1, 13, 19, 23-27 och 32-35 godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Lagutskottets utlåtande
LaUU 7/2005 rd
Klart

13.05.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.06.2005

Plenarprotokoll
PR 75/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.06.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.06.2005 Avslutats PR 76/2005 4
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.06.2005 Avslutats PR 80/2005 8
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.07.2005

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​​​​