RP 112/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om föräldradagpenningar och ersättning för arbetsgivarkostnader

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1342/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1343/2006
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 11 a § i lagen om barndagvård

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1344/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

2. Lag om ändring av 4 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

3. Lag om ändring av 11 a § i lagen om barndagvård

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Maisonlahti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.09.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.09.2006 Avförts PR 82/2006
13.09.2006 Avförts PR 83/2006
14.09.2006 Avförts PR 84/2006
15.09.2006 Avslutats PR 85/2006
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 45/2006 rd
Klart

29.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 och 3 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar , att lagmotionerna LM 11/2004 rd, LM 52/2005 rd, LM 95/2005 rd, LM 99/2005 rd, LM 115/2005 rd, LM 74/2006 rd, LM 100/2006 rd, LM 112/2006 rd, LM 133/2006 rd och LM 138/2006 rd förkastas och att åtgärdsmotionerna AM 72/2003 rd, AM 88/2003 rd och AM 90/2003 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 4 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 38/2006 rd
Klart

10.11.2006

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 22/2006 rd
Klart

26.11.2006

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.11.2006

Plenarprotokoll
PR 123/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2006 Avbrutits PR 124/2006
01.12.2006 Avslutats PR 125/2006 17-25
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.2006 Avbrutits PR 126/2006
05.12.2006 Avslutats PR 127/2006 10-14
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen ska behandlas i vanlig lagstiftningsordning, lagförslag 1 dock bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot dess 11 kap. 1 § 2 mom. 2 punkt beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.12.2006

​​​​