RP 112/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Stadfäst

25.01.2008

Ikraftträdande

16.07.2008

Författningssamlingen
54/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Pessa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.10.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.10.2007 Avslutats PR 66/2007
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 10/2007 rd
Klart

11.12.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.12.2007

Plenarprotokoll
PR 95/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.12.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.12.2007 Avslutats PR 96/2007
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.12.2007 Avslutats PR 99/2007
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.12.2007

​​​​