RP 113/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om strukturstöd till jordbruket, finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi samt ändring av vissa lagar som har samband med utveckling av landsbygden

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om strukturstöd till jordbruket

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1476/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1477/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1478/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Stadfäst

28.12.2007

Författningssamlingen
1479/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1480/2007
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1481/2007
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

28.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1482/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om strukturstöd till jordbruket

2. Lag om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi

3. Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

5. Lag om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

6. Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

7. Lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Paakkola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.10.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.10.2007 Avslutats PR 66/2007
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskott och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 6/2007 rd
Klart

29.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2, 5, 6 och 7 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1, 3 och 4 godkänns med ändringar och att tre uttalanden godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 16/2007 rd
Klart

15.11.2007

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 12/2007 rd
Klart

13.11.2007

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2007

Plenarprotokoll
PR 90/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.12.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2007 Avslutats PR 91/2007
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2007 Avslutats PR 95/2007
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.12.2007

​​​​