Riksdagsärenden RP 113/2013

RP 113/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1188/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Luhtala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 11
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 13
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 11
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 11
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 17/2013 rd
Klart

04.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget enligt propositionen, men 35 och 36 § med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 34/2013 rd
Klart

22.11.2013

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 20/2013 rd
Klart

05.11.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 20/2013 rd
Klart

14.11.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.12.2013

Plenarprotokoll
PR 127/2013 rd
Beslut

På grund av arbetssituationen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 11.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.12.2013 Avslutats PR 128/2013 15
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.12.2013 Avbrutits PR 132/2013 26
17.12.2013 Avslutats PR 133/2013 4 5
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.12.2013