Riksdagsärenden RP 114/2001

RP 114/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshälsovård samt lag om ändring av 4 och 11 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om företagshälsovård

Stadfäst

21.12.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
1383/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 4 och 11 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Stadfäst

21.12.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
1384/2001
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

3. Lag om ändring av folkhälsolagen

Stadfäst

21.12.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
1385/2001
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 29 a § sjukförsäkringslagen

Stadfäst

21.12.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
1386/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om företagshälsovård

2. Lag om ändring av 4 och 11 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Lämnats till riksdagen

Datum

31.08.2001

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Medicinalrådet Lamberg

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.09.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.09.2001 Avslutats PR 86/2001 13
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 36/2001 rd
Klart

16.11.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget godkänns med ändringar, att ett nytt tredje och fjärde lagförslag godkänns, att lagmotionerna LM 38/2000 rd och LM 20/2001 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Utlåtanden

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets utlåtande
ApUU 9/2001 rd
Klart

02.10.2001

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 39/2001 rd
Klart

24.10.2001

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.11.2001

Plenarprotokoll
PR 135/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 21.11.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.11.2001 Avslutats PR 136/2001 11
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.11.2001 Avslutats PR 140/2001 25
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkning om 19 § 2 mom. i det första lagförslaget beaktas på lämpligt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.12.2001

Andra samtidigt behandlade ärenden