RP 114/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

Stadfäst

26.08.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
663/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 20 kap. rättegångsbalken

Stadfäst

26.08.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
664/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar

2. Lag om ändring av 20 kap. rättegångsbalken

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Liukkonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2004 Avslutats PR 75/2004
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 4/2005 rd
Klart

26.05.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 och 2 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.05.2005

Plenarprotokoll
PR 62/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 31.05.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
31.05.2005 Avslutats PR 63/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.06.2005 Avförts PR 66/2005
07.06.2005 Avslutats PR 67/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.06.2005