Riksdagsärenden RP 115/2002

RP 115/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om ändring av lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1290/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1291/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1292/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1293/2002
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om utkomststöd

Stadfäst

30.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1294/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

3. Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

4. Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

5. Lag om ändring av lagen om utkomststöd

Lämnats till riksdagen

Datum

13.09.2002

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kairisalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.09.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2002 Avslutats PR 97/2002 9
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 43/2002 rd
Klart

05.12.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det fjärde och det femte lagförslaget godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1-3 godkänns med ändringar , att lagmotionerna LM 77/1999 rd, LM 14/2000 rd, LM 186/2000 rd, LM 32/2001 rd, LM 55/2001 rd, LM 81/2001 rd, LM 43/2002 rd, LM 54/2002 rd, LM 71/2002 rd, LM 80/2002 rd, LM 90/2002 rd och LM 129/2002 rd förkastas, att åtgärdsmotionerna AM 182/2000 rd, AM 245/2000 rd, AM 267/2000 rd, AM 201/2001 rd, AM 204/2001 rd och AM 128/2002 rd förkastas och att fem uttalanden godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 46/2002 rd
Klart

14.11.2002

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets utlåtande
ApUU 20/2002 rd
Klart

21.11.2002

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2002

Plenarprotokoll
PR 156/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till fjärde plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.12.2002 Avslutats PR 157/2002 2
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2002 Avförts PR 159/2002 19
11.12.2002 Avslutats PR 160/2002 5
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första och andra lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 8 kap. 2 § 3 mom., 9 kap. 6 §, 11 kap. 2 § 3 mom., 12 kap. 2 § och 13 kap. 10 § i det första lagförslaget och 2 a § och 58 a § i det andra lagförslaget blir behörigen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.12.2002