Riksdagsärenden RP 115/2007

RP 115/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.03.2008

Författningssamlingen
1277/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om upphävande av lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.03.2008

Författningssamlingen
1278/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 81 § i utlänningslagen

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.03.2008

Författningssamlingen
1279/2007
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 5 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.03.2008

Författningssamlingen
1280/2007
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 4 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.03.2008

Författningssamlingen
1281/2007
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 12 och 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.03.2008

Författningssamlingen
1282/2007
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.03.2008

Författningssamlingen
1283/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

2. Lag om upphävande av lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg

3. Lag om ändring av 81 § i utlänningslagen

4. Lag om ändring av 5 § i lagen om sjömanspensioner

5. Lag om ändring av 4 § i lagen om pension för arbetstagare

6. Lag om ändring av 12 och 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

7. Lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen

Lämnats till riksdagen

Datum

12.10.2007

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Salminen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.10.2007

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.10.2007 Avslutats PR 65/2007 11
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 13/2007 rd
Klart

23.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-7 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns enligt propositionen men 6 och 7 § med ändringar och att två uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 8/2007 rd
Klart

20.11.2007

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.11.2007

Plenarprotokoll
PR 87/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.11.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.11.2007 Avbrutits PR 88/2007 5
30.11.2007 Avslutats PR 90/2007 1 1
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.12.2007 Avslutats PR 92/2007 10
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.12.2007