Riksdagsärenden RP 115/2013

RP 115/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete och lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
892/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
893/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
894/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

2. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

3. Lag om ändring av 12 a § i lagen om fritt bildningsarbete

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Undervisnings- och kulturministeriet

Föredragande

Pönkä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 13
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 15
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 13
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 13
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 7/2013 rd
Klart

07.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen enligt propositionen men 29 a § i lagförslag 1 med ändring.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.11.2013

Plenarprotokoll
PR 111/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.11.2013 Avslutats PR 112/2013 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.11.2013 Avbrutits PR 115/2013 8
20.11.2013 Avslutats PR 116/2013 1 1
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.11.2013