Riksdagsärenden RP 116/2013

RP 116/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om studiestöd

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.08.2014

Författningssamlingen
1243/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.08.2014

Författningssamlingen
1244/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om studiestöd

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Undervisnings- och kulturministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Hiltunen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 14
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 16
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 14
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 14
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 11/2013 rd
Klart

04.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 i proposition RP 116/2013 rd utan ändringar, godkänner följande lagförslag utifrån lagförslagen i propositionerna RP 116/2013 rd och RP 197/2013 rd, förkastar lagmotion LM 56/2012 rp och godkänner ett uttalande.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 26/2013 rd
Klart

25.10.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2013

Plenarprotokoll
PR 125/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2013 Avslutats PR 126/2013 10
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna 116 och 197 och innehållet i lagförslag 2 i proposition 116 enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.12.2013 Avförts PR 130/2013 8
13.12.2013 Avslutats PR 131/2013 9
Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna 116 och 197 och lagförslag 2 i proposition 116 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.12.2013

Andra samtidigt behandlade ärenden