RP 118/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och 5 § lagen om statens familjepensioner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1229/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 5 § lagen om statens familjepensioner

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1230/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

2. Lag om ändring av 5 § lagen om statens familjepensioner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Strömberg

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.1999 Avslutats PR 80/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 24/1999 rd
Klart

03.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.1999

Plenarprotokoll
PR 107/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 4.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 109/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i den ordning som föreskrivs i 66 § riksdagsordningen.

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999

​​​​