Riksdagsärenden RP 118/2013

RP 118/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av gymnasielagen

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.02.2014

Författningssamlingen
1044/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.02.2014

Författningssamlingen
1045/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av gymnasielagen

2. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Undervisnings- och kulturministeriet

Föredragande

Brisson

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 16
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 18
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 16
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 16
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 9/2013 rd
Klart

29.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen i propositionen men 24 § i lagförslag 1 och 24 § i lagförslag 2 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2013

Plenarprotokoll
PR 123/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.12.2013 Avslutats PR 124/2013 9
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2013 Avslutats PR 126/2013 29
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.12.2013