Riksdagsärenden RP 119/2013

RP 119/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bekämpning av skogsskador samt till vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om bekämpning av skogsskador

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1087/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 8 § i lagen om Finlands skogscentral

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1088/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 20 § i lagen om växtskyddsmedel

Stadfäst

20.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1089/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om bekämpning av skogsskador

2. Lag om ändring av 8 § i lagen om Finlands skogscentral

3. Lag om ändring av 20 § i lagen om växtskyddsmedel

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Skogsrådet Kokkonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 17
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 19
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 17
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 17
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 15/2013 rd
Klart

29.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 3 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Utlåtanden

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 29/2013 rd
Klart

25.10.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2013

Plenarprotokoll
PR 123/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.12.2013 Avslutats PR 124/2013 7
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2013 Avslutats PR 126/2013 27
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.12.2013