RP 12/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Stadfäst

11.06.1999

Ikraftträdande

15.06.1999

Författningssamlingen
718/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

2. Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Överinspektör Hilska-Aaltonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.05.1999 Avslutats PR 25/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 1/1999 rd
Klart

26.05.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.05.1999

Plenarprotokoll
PR 27/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 1.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.06.1999 Avslutats PR 28/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.06.1999 Avslutats PR 29/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.1999 Avslutats PR 32/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.06.1999

​​​​