RP 12/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar samt vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
381/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 12 och 22 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
382/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om upphävande av 16 c § i lagen om Högsta förvaltningsdomstolen

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
383/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 10 och 17 § i lagen om försäkringsdomstolen

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
384/2007
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
385/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 27 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
386/2007
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 13 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
387/2007
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 155 § i lagen om kommunala pensioner

Beslut

Förkastats

9. Lag om ändring av 23 a § i lagen om statens pensioner

Beslut

Förkastats

10. Lag om ändring av 53 § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
388/2007
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 12 a kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
389/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av 17 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

Beslut

Förkastats

13. Lag om ändring av 32 § i lagen om studiestöd

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
390/2007
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

14. Lag om ändring av 15 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

Stadfäst

30.03.2007

Ikraftträdande

01.10.2007

Författningssamlingen
391/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

2. Lag om ändring av 12 och 22 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

3. Lag om ändring av 8 och 16 c § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

4. Lag om ändring av 10 och 17 § i lagen om försäkringsdomstolen

5. Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

6. Lag om ändring av 27 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

7. Lag om ändring av 13 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

8. Lag om ändring av 155 § i lagen om kommunala pensioner

9. Lag om ändring av 23 a § i lagen om statens pensioner

10. Lag om ändring av 53 § i lagen om olycksfallsförsäkring

11. Lag om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

12. Lag om ändring av 17 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

13. Lag om ändring av 32 § i lagen om studiestöd

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Manner

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.03.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.03.2006 Avslutats PR 23/2006
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 25/2006 rd
Klart

16.01.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 4, 6, 7, 10 och 13 godkänns utan ändringar, att lagförslag 8, 9 och 12 förkastas, att lagförslag 1-3, 5 och 11 godkänns med ändringar och att ett nytt lagförslag 14 godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.01.2007

Plenarprotokoll
PR 143/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.01.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.01.2007 Avslutats PR 144/2006
Beslut

Lagförslagen 1 - 7, 10, 11, 13 och 14 godkändes och lagförslagen 8, 9 och 12 förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.01.2007 Avslutats PR 146/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de i första behandlingen beslutade lagförslagen 1-7, 10, 11, 13 och 14 och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 8, 9 och 12 förkastas.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.03.2007