RP 120/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003 - 2005

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003 - 2005

Stadfäst

20.12.2002

Ikraftträdande

01.01.2003

Författningssamlingen
1200/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003 - 2005

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Rinne

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.09.2002 Avförts PR 98/2002
19.09.2002 Avförts PR 99/2002
20.09.2002 Bordlagts PR 101/2002
24.09.2002 Avslutats PR 102/2002
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 11/2002 rd
Klart

26.11.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att lagmotion LM 96/2002 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.11.2002

Plenarprotokoll
PR 144/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.11.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.11.2002 Avbrutits PR 146/2002
29.11.2002 Avslutats PR 147/2002 2-4
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2002 Avslutats PR 148/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.2002

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​