RP 120/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vattenvårdsförvaltning, lag om ändring av miljöskyddslagen och lag om ändring av vattenlagen samt godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och lag om sättande i kraft av dess bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om vattenvårdsförvaltningen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

31.12.2004

Författningssamlingen
1299/2004
Fördragsserien
82/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av miljöskyddslagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

31.12.2004

Författningssamlingen
1300/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

31.12.2004

Författningssamlingen
1301/2004
Beslut

Godkänts

4. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

04.08.2005

Författningssamlingen
1302/2004
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Protokoll om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

Förordningen träder i kraft

04.08.2005

Författningssamlingen
576/2005
Fördragsserien
83/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om vattenvårdsförvaltningen

2. Lag om ändring av miljöskyddslagen

3. Lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen

4. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

Internationella avtal i propositionen

1. Protokoll om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kaarikivi-Laine

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2004 Avbrutits PR 75/2004
16.06.2004 Avslutats PR 76/2004
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

26

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 21/2004 rd
Klart

07.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner det i London den 17 juni 1999 upprättade protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar, att det 2, 3 och 4 lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget godkänns enligt propositionen, men 11 och 20 § med ändringar och att två uttalanden godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 45/2004 rd
Klart

30.11.2004

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 15/2004 rd
Klart

08.10.2004

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 12/2004 rd
Klart

24.09.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.2004

Plenarprotokoll
PR 134/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avslutats PR 138/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslagen från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att riksdagens samtycke behövs för godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar i den mån det faller inom Finlands behörighet, att beslut om detta fattas med enkel majoritet och att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.12.2004

Referenser till EU-dokument