RP 121/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll

Stadfäst

03.12.2004

Ikraftträdande

01.04.2005

Författningssamlingen
1076/2004
Fördragsserien
8/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

friheterna

Genomförande av internationella avtal

1. Protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Förordningen träder i kraft

01.04.2005

Författningssamlingen
33/2005
Fördragsserien
9/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll

nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

friheterna

Internationella avtal i propositionen

1. Protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kaukoranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2004 Avslutats PR 80/2004
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 4/2004 rd
Klart

16.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner det i Rom den 4 november 2000 upprättade protokollet nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och att lagförslaget godkänns enligt propositionen, men med ändring av 1 § i det finskspråkiga lagförslaget.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.2004

Plenarprotokoll
PR 122/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.2004 Avslutats PR 123/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avslutats PR 125/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.11.2004