Riksdagsärenden RP 121/2013

RP 121/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om indragning av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och om överföring av besvär till förvaltningsdomstolarna

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden

Stadfäst

31.01.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
75/2014
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 54 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
76/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 11 § i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
77/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
78/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
79/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 67 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
80/2014
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för utveckling av landsbygden

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
81/2014
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
82/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av skoltlagen

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
83/2014
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
84/2014
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
85/2014
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
86/2014
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 27 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
87/2014
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 90 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
88/2014
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 27 § i lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
89/2014
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av lagen om fiske

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
90/2014
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
91/2014
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 31 § i viltförvaltningslagen

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
92/2014
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 47 § i viltskadelagen

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
93/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

20. Lag om ändring av 16 § i lagen om plantmaterial

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
94/2014
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 32 § i lagen om handel med utsäde

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
95/2014
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 29 och 30 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
96/2014
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 34 och 35 § i lagen om skydd för växters sundhet

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
97/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

24. Lag om ändring av 41 § i lagen om gödselfabrikat

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
98/2014
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av lagen om samfälligheter

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
99/2014
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av lagen om samfällda skogar

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
100/2014
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
101/2014
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Stadfäst

31.01.2014

Författningssamlingen
102/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden

2. Lag om ändring av 54 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

3. Lag om ändring av 11 § i lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

5. Lag om ändring av 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

6. Lag om ändring av 67 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

7. Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för utveckling av landsbygden

8. Lag om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre

9. Lag om ändring av skoltlagen

10. Lag om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

11. Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

12. Lag om ändring av lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen

13. Lag om ändring av 27 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning

14. Lag om ändring av 90 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

15. Lag om ändring av 27 § i lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

16. Lag om ändring av lagen om fiske

17. Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen

18. Lag om ändring av 31 § i viltförvaltningslagen

19. Lag om ändring av 47 § i viltskadelagen

20. Lag om ändring av 16 § i lagen om plantmaterial

21. Lag om ändring av 32 § i lagen om handel med utsäde

22. Lag om ändring av 29 och 30 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial

23. Lag om ändring av 34 och 35 § i lagen om skydd för växters sundhet

24. Lag om ändring av 41 § i lagen om gödselfabrikat

25. Lag om ändring av lagen om samfälligheter

26. Lag om ändring av lagen om samfällda skogar

27. Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

28. Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Virta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 19
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 21
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 19
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 19
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 17/2013 rd
Klart

04.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1-7, 9-18, 20-22, 24-28 utan ändringar, godkänner lagförslag 8, 19 och 23 med ändringar och godkänner ett uttalande.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 39/2013 rd
Klart

27.11.2013

Lagutskottets utlåtande
LaUU 18/2013 rd
Klart

07.11.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2013

Plenarprotokoll
PR 125/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2013 Avslutats PR 126/2013 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.12.2013 Avförts PR 130/2013 5
13.12.2013 Avslutats PR 131/2013 6
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2013