RP 122/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

01.12.1999

Författningssamlingen
1062/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Överinspektör Hilska-Aaltonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.1999 Avslutats PR 80/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 5/1999 rd
Klart

27.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.10.1999

Plenarprotokoll
PR 81/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 82/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.10.1999 Avslutats PR 84/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.11.1999

​​​​