RP 122/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen och vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av konsumentskyddslagen

Stadfäst

21.01.2005

Ikraftträdande

01.04.2005

Författningssamlingen
29/2005
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal

Stadfäst

21.01.2005

Ikraftträdande

01.04.2005

Författningssamlingen
30/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Stadfäst

21.01.2005

Ikraftträdande

01.04.2005

Författningssamlingen
31/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av konsumentskyddslagen

2. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal

3. Lag om ändring av 1 § lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kummoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2004 Avslutats PR 80/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 20/2004 rd
Klart

17.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.2004

Plenarprotokoll
PR 122/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.2004 Avslutats PR 123/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avslutats PR 125/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.12.2004

Referenser till EU-dokument