Riksdagsärenden RP 122/2013

RP 122/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
899/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Fiskeriöverinspektör Selén

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 20
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 22
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 20
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 20
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 8/2013 rd
Klart

25.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar och förkastar lagmotion LM 42/2013 rd.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.11.2013

Plenarprotokoll
PR 107/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.11.2013 Avslutats PR 108/2013 12
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.11.2013 Avslutats PR 111/2013 10
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.11.2013

Andra samtidigt behandlade ärenden