RP 123/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa personregister vid magistraterna samt till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap, lagen om gåvoutfästelser och 64 § lagen om förmyndarverksamhet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om vissa personregister vid magistraterna

Stadfäst

04.02.2005

Ikraftträdande

01.05.2005

Författningssamlingen
57/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av äktenskapslagen

Stadfäst

04.02.2005

Ikraftträdande

01.05.2005

Författningssamlingen
58/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap

Stadfäst

04.02.2005

Ikraftträdande

01.05.2005

Författningssamlingen
59/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om gåvoutfästelser

Stadfäst

04.02.2005

Ikraftträdande

01.05.2005

Författningssamlingen
60/2005
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet

Stadfäst

04.02.2005

Ikraftträdande

01.05.2005

Författningssamlingen
61/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om vissa personregister vid magistraterna

2. Lag om ändring av äktenskapslagen

3. Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap

4. Lag om ändring av lagen om gåvoutfästelser

5. Lag om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Överinspektör Leskelä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2004 Avslutats PR 80/2004
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som lagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 25/2004 rd
Klart

08.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 4 och 5 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1-3 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.12.2004

Plenarprotokoll
PR 135/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 09.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2004 Avslutats PR 136/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avslutats PR 138/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.12.2004