RP 123/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av rättegångsbalken

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.06.2010

Författningssamlingen
362/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

01.06.2010

Författningssamlingen
363/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av rättegångsbalken

2. Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Leppänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.09.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.09.2009 Avslutats PR 81/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 5/2010 rd
Klart

14.04.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 11 kap. 3 b § med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.04.2010

Plenarprotokoll
PR 39/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.4.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.04.2010 Avbrutits PR 40/2010
23.04.2010 Avslutats PR 42/2010 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.04.2010 Avslutats PR 43/2010
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att det inte påverkar behandlingsordningen för lagförslaget om den bestämmelse som nämns i begäran om utlåtande utgår ur 11 kap. 3 b § 2 mom. i lagförslag 1.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.05.2010

​​​​