RP 125/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om domännamn

Stadfäst

21.04.2005

Ikraftträdande

01.03.2006

Författningssamlingen
241/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om domännamn

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Vilkkonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2004 Avslutats PR 80/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 5/2005 rd
Klart

04.03.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns i enlighet med propositionen men 5 § och ikraftträdandebestämmelsen med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.03.2005

Plenarprotokoll
PR 22/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.03.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2005 Avslutats PR 23/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.03.2005 Avslutats PR 26/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkning om ikraftträdandebestämmelsens 1 mom. blir behörigen beaktad.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.04.2005