Riksdagsärenden RP 125/2013

RP 125/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas samt till vissa andra lagar som har samband med dem

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
963/2013
Beslut

Godkänts

2. Lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
967/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
964/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
965/2013
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 6 § i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013 - 2015

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
966/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

2. Lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

4. Lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

5. Lag om ändring av 6 § i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013 - 2015

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Överinspektör Marttila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 23
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 25
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 23
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 23
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 25/2013 rd
Klart

22.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.10.2013

Plenarprotokoll
PR 104/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.10.2013 Avslutats PR 105/2013 2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.11.2013 Avslutats PR 107/2013 14
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.11.2013